Verhoeven BV Verhoeven BV Van afval naar grondstof
 

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: ALGEMEEN
In onderstaande algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Ons: de in de kop van deze algemene voorwaarden vermelde onderneming op wier naam de voorwaarden ook zijn gedeponeerd;
Afnemer:
Opdrachtgever:
Koper: iedere wederpartij die met ons een overeenkomst van welke aard dan ook aangaat danwel ons om een offerte vraagt of wie wij een offerte toesturen. De termen afnemer, opdrachtgever en koper worden door elkaar gebruikt.
Algemene Voorwaarden: het samenstel van verkoop-, leverings-, betalings-en andere voorwaarden die tussen contractspartijen kunnen gelden, en als zodanig zijn gedeponeerd;
Consument: een afnemer die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of een beroep.
Goederen: Producten; Artikelen; Zaken: voortbrengselen van productieprocessen, objecten van dienstverlening en handelswaar en onroerende zaken. De begrippen worden door elkaar ge-bruikt al naar gelang hun specifieke toepassing.

ARTIKEL 2: WERKINGSSFEER
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle trans-acties met ons van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met ons, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

ARTIKEL 3: STRIJDIGHEID MET ANDERE VOORWAARDEN
3.1 Door onze afnemers gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing tenzijonze afnemer onze algemene voorwaarden uitdrukkelijk verwerpt met de mededeling de eigen algemene voorwaarden daarvoor in de plaats te stellen en wij daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd.
3.2 Bij strijdigheid tussen de tekst van onze offertes en onze algemene voorwaarden preva-leert de tekst van onze offertes.

ARTIKEL 4: AANBIEDINGEN/OFFERTES
4.1. Al onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aan-vaarding wordt genoemd. Niettemin hebben wij het recht om ons aanbod binnen drie werk-dagen nadat het onze afnemer heeft bereikt te herroepen zonder opgave van redenen.
4.2 Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen goederen c.q. het verrichten van een deel van de aangeboden werkzaamheden tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het ge-heel opgegeven prijs.
4.3 Aanbiedingen betreffen uitsluitend de in de offerte genoemde hoeveelheden/werkzaam-heden en gelden niet automatisch voor nabestellingen/meerwerk.
4.4 CONSUMENTENPARAGRAAF Het hierboven onder 4.1 gestelde is niet van toepassing op aanbiedingen aan consumen-ten. Voor die aanbiedingen geldt dat de prijs gedurende een maand geldig is.

ARTIKEL 5: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN EN BEVESTIGING
5.1 Overeenkomsten binden ons eerst na onze schriftelijke bevestiging, danwel nadat wij tot levering c.q. het verrichten van diensten, overeenkomstig de geplaatste bestelling zijn overgegaan.
5.2 Overeenkomsten door bemiddeling van onze vertegenwoordigers/agenten tot stand ge-bracht, binden ons eerst nadat deze door ons schriftelijk zijn bevestigd, danwel nadat wijtot levering c.q. het verrichten van diensten zijn overgegaan.
5.3 Door ons in verstrekte gegevens zoals afbeeldingen, maten, gewichten, zijn niet bindend.
5.4 CONSUMENTENPARAGRAAF Voor consumenten geldt hetgeen hierboven onder 5.1, 5.2 en 5.3 is bepaald niet. Daarvoor komt in de plaats de regeling dat, indien de consument onze aanbieding heeft geaccepteerd, wij gehouden zijn dit aanbod gestand te doen. De door ons verstrekte af-beeldingen, maten en gewichten, binden ons.

ARTIKEL 6: ONTBINDING
6.1 Indien afnemer aan een van zijn verplichtingen uit een met ons gesloten overeenkomst niet althans niet geheel danwel niet tijdig voldoet hebben wij het recht de betreffende over-eenkomst danwel alle met afnemer gesloten overeenkomsten te ontbinden door een en-kele schriftelijke mededeling en zonder ingebrekestelling, onverminderd onze rechten, in het bijzonder het recht tot volledige schadevergoeding, de in en buiten rechte gemaakte kosten hieronder begrepen.
6.2 Wij hebben het recht op gelijke wijze te handelen indien: -afnemer surseance van betaling c.q. een WSNP schuldsanering aanvraagt; -afnemer in staat van faillissement wordt verklaard; -afnemer (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt; -op zaken van afnemer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd; -(alleen voor consumententransacties) afnemer krachtens wetsbepaling onder bewind of curatele wordt gesteld c.q. een WSNP schuldsanering aanvraagt.
6.3 Onder voornoemde omstandigheden hebben wij het recht de gehele danwel een door ons te bepalen gedeelte van de overeenkomst te ontbinden.
6.4 Als wij de ontbinding hebben ingeroepen is onze vordering, vermeerderd met rente, scha-de en kosten, terstond en geheel opeisbaar.

ARTIKEL 7: GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN
7.1 Indien wij uit ingewonnen informatie danwel anderszins vernemen dat koper niet ( meer ) kredietwaardig is voor het bedrag van de onderhavige transactie hebben wij de keuze om de goederen uitsluitend onder rembours te leveren, danwel betaling vooraf te verlangen, danwel de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 8: PRIJZEN
8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden onze prijzen:
-in Euroʼs;
-exclusief B.T.W.;
-exclusief kosten van transport op-en overslag;
-exclusief kosten van verzekering;
-aan consumenten wordt een prijs inclusief BTW opgegeven.
8.2 De door ons afgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsfactoren zoals die gelden op de datum van aanbieding.
8.3 Indien een van de kostprijsbepalende factoren van een product wijzigt in de periode tus-sen de datum van aanbieding en de datum van levering, hebben wij het recht de over-eengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht het feit of de kostprijs-verhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van de aanbieding c.q. bevesti-ging, een en ander met inachtneming van terzake geldende wettelijke voorschriften. Wijkt de nieuwe prijs meer dan 5% van de overeengekomen prijs af dan heeft afnemer het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Wij zijn in dat geval niet tot schadevergoeding, hoe ook genaamd, gehouden.
8.4 CONSUMENTENPARAGRAAF Indien de door ons afgegeven prijzen binnen 3 maanden na het totstandkomen van de (doch niet uitgevoerde) overeenkomst worden verhoogd op grond van de hierboven ge-noemde omstandigheden heeft afnemer het recht de overeenkomst kosteloos te ontbin-den.

ARTIKEL 9: HOEVEELHEDEN/MATEN
9.1 De afgeleverde hoeveelheden worden door ons op het afleveringsdocument vermeld.
9.2 Indien afnemer zijn bezwaar daartegen niet binnen uiterlijk 24 uur na ontvangst aan onskenbaar maakt, wordt de op het afleveringsdocument vermelde hoeveelheid geacht het geleverde juist weer te geven.

ARTIKEL 10: PLAATS EN WIJZE VAN LEVERING
10.1 De termijn van levering vangt eerst aan nadat wij alle voor levering noodzakelijke gege-vens hebben ontvangen.
10.2 De door ons opgegeven levertermijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fata-le termijnen. Overschrijding van deze termijn geeft afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat naar eisen van rede-lijkheid en billijkheid van afnemer niet langer kan worden gevergd de overeenkomst in stand te laten. Ontbindt afnemer de overeenkomst dan vloeit daaruit voor ons geen ver-plichting voort tot het vergoeden van enige schade, door afnemer terzake geleden, hoe ook genaamd.
10.3 Bij niet-tijdige levering dienen wij schriftelijk per aangetekend schrijven in gebreke te wor-den gesteld en dient ons een termijn van minimaal 14 dagen te worden gegund om alsnog na te komen tenzij redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden een lan-gere termijn rechtvaardigen.
10.4 Plaats van levering is ons magazijn te Hilvarenbeek ook in het geval artikelen van buiten Nederland rechtstreeks aan opdrachtgever worden toegezonden. Hetzelfde geldt voor die gevallen waarin wij, al dan niet in opdracht van afnemer voor het vervoer van de artikelen zorgdragen.
10.5. Iedere deellevering wordt als een afzonderlijke levering beschouwd en behandeld met alle daaraan verbonden rechtsgevolgen.
10.6 Wij zijn gehouden de artikelen te leveren op de plaats vermeld in de overeenkomst. Onze afnemer dient echter te zorgen voor behoorlijk berijdbaar terrein, bij gebreke waarvan wijontslagen zijn van de verplichting om op de overeengekomen plaats af te leveren. Lossen geschiedt steeds naast het voertuig, waarmee de artikelen worden bezorgd, terwijl afnemer verplicht is de artikelen aldaar in ontvangst te nemen. Afnemer draagt samen met ons zorg voor het lossen van de goederen en blijft afnemer hiermee in gebreke dan komen de daardoor door ons te maken extra kosten geheel voor zijn rekening. Indien en voorzo-ver van overheidswege of derden ( gemeente, provincie of anderszins ) enige vergunning, toestemming of anderszins noodzakelijk mocht blijken te zijn dan is zulks geheel en al voor rekening en risico van afnemer.
10.7 Indien afnemer ons voor levering kenbaar maakt de artikelen op een andere dan op de overeengekomen plaats te willen ontvangen, dan zullen wij hieraan voldoen voor zover dit redelijkerwijs van ons verlangd kan worden. Indien het door ons voldoen aan dit verzoek extra kosten met zich brengt is afnemer gehouden ons die extra kosten te vergoeden.
10.8 Afnemer dient erop toe te zien dat eventuele douanedocumenten/keuringsrapporten tijdigaan de verantwoordelijke autoriteiten worden geretourneerd bij gebreke waarvan de daar-mee samenhangende extra kosten voor rekening van afnemer komen.
10.9 CONSUMENTENPARAGRAAF Het hierboven onder 10.3 gestelde is niet van toepassing.De door ons opgegeven lever-tijd is de meest reële benadering van de werkelijke levertijd. Wordt de levertijd met meer dan drie dagen overschreden dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

ARTIKEL 11: VERVOER
11.1 Ter vervoer aangeboden goederen zullen worden vervoerd met alle vervoermiddelen, welke door ons daarvoor geschikt worden geacht.
11.2 Het vervoer van voor afnemer bestemde artikelen geschiedt niet voor onze rekening en ri-sico, tenzij anders is overeengekomen.
11.3 Naast hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald zijn op binnenlands vervoer van toepassing de Algemene Vervoers Condities (AVC) en op buitenlands vervoer de CMR-condities, zoals die in de transportwereld worden gehanteerd. Zowel van de AVC-alsook de CMR - condities is de laatste versie van toepassing.
11.4 Het vaststellen van een te volgen route bij aflevering van ter vervoer aangeboden goede-ren wordt door ons bepaald. Wij kunnen, indien wij dit noodzakelijk achten voor een goede bedrijfsvoering, van de gebruikelijke route afwijken.
11.5 Indien in een onderhavige geval sprake is van strijdigheid van deze Algemene Voorwaarden met de AVC-condities respectievelijk de CMR-condities, dan prevaleren de AVC-condities respectievelijk de CMR-condities.
11.6 Wij hebben aan onze afleveringsplicht voldaan door de ter vervoer aangeboden goederen te bezorgen op het door de afnemer opgegeven adres. De afnemer is verplicht daar waar nodig, de ontvangende partij te berichten dat aflevering zal plaatsvinden.
11.7 Indien ter vervoer aangeboden goederen op het afleveradres niet in ontvangst kunnen worden genomen zijn alle daarmee samenhangende kosten, daaronder begrepen dekosten van het opnieuw aanbieden goederen, voor rekening van de opdrachtgever.
11.8 Afnemer dient zorg te dragen voor de verzekering van de aangeboden goederen. Indiende opdrachtgever hiertoe de wens te kennen geeft, zullen wij de te vervoeren goederen via onze bemiddeling laten verzekeren. De opdrachtgever zal de hoogte van het te verze-keren bedrag vermelden bij de aanlevering der goederen. Indien een dergelijk bedrag ont-breekt zullen wij zelf een te verzekeren bedrag vaststellen, waarbij wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de gevolgen van onderverzekering danwel oververzekering. Op eerste verzoek zullen wij opdrachtgever mededelen bij welke verzekeringsmaatschap-pij de goederen zijn of worden verzekerd.
11.9 Wij hebben het recht om op goederen, welke ons ten vervoer worden aangeboden het recht van retentie toe te passen indien de opdrachtgever, uit hoofde van voorafgaande vervoersovereenkomsten, aan ons nog opeisbare vorderingen verschuldigd is, danwel aan enige andere verplichting niet heeft voldaan. Het recht van retentie zal tevens gelden ten aanzien van documenten en/of remboursgel-den, welke wij voor opdrachtgever onder ons hebben.
11.10Indien een schade een gevolg is van een gebrek of de aard van een door ons gekozen vervoermiddel, zullen wij, slechts dan aansprakelijk gesteld kunnen worden indien wordt aangetoond dat wij bij de keuze van de uitrusting, onderhoud en bemanning niet die zorg-vuldigheid in acht hebben genomen welke redelijkerwijs van ons mag worden verwacht. Wij zijn van aansprakelijkheid ten aanzien van te vervoeren goederen ontheven op het mo-ment dat de geadresseerde voor ontvangst heeft getekend.

ARTIKEL 12: OPSLAG
12.1 Indien het aan afnemer te wijten is dat door hem gekochte/bestelde artikelen niet door ons kunnen worden afgeleverd zullen wij deze artikelen voor rekening en risico van afnemer opslaan. De daarmee samenhangende in-, uit-en opslagkosten komen voor rekening van afnemer.
12.2 Indien wij in opdracht van afnemer aan hem verkochte of door hem bestelde artikelen op-slaan geschiedt dat op een door ons te bepalen wijze zonder dat wij terzake enige aan-sprakelijkheid kunnen aanvaarden. Evenmin zijn de betreffende artikelen verzekerd. Daar dient afnemer zelf zorg voor te dragen.

ARTIKEL 13: EIGENDOMSVOORBEHOUD
13.1 Alle door ons aan afnemer geleverde artikelen/materialen, zowel los als onderdeel uitma-kende van een aangenomen werk, blijven ons onvervreemdbaar eigendom tot het moment waarop deze, met inbegrip van rente en kosten volledig aan ons zijn betaald.
13.2 Afnemer is niet bevoegd de artikelen op welke wijze dan ook te vervreemden of te be-zwaren alvorens betaling daarvan volledig heeft plaatsgevonden, tenzij wij daarvan op de hoogte zijn gebracht en daarmee hebben ingestemd. Komt afnemer deze verplichting niet na dan is de koopprijs terstond en in zijn geheel opeisbaar.
13.3 Afnemer verleent ons reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar onze goederen zich bevinden teneinde onze eigendomsrechten uit te kun-nen oefenen.

ARTIKEL 14: RECLAMES
14.1 Afnemer dient de gekochte zaken bij aflevering
-of zo spoedig als mogelijk daarna
-te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de afnemer in het bijzonder na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
-of de juiste zaken zijn geleverd;
-of de afgeleverde zaken voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeen-gekomen;
-of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
14.2 Zichtbare gebreken of tekorten dienen door afnemer binnen 3 dagen schriftelijk per aan-getekend schrijven aan ons te worden gemeld.
14.3 Niet zichtbare gebreken dienen door afnemer binnen 3 dagen, na ontdekking, doch uiter-lijk binnen 14 dagen na aflevering aan ons schriftelijk per aangetekend schrijven te wor-den gemeld.
14.4 Zichtbare tekorten/gebreken en/of schades die bij aflevering al worden geconstateerd die-nen door afnemer op de vrachtbrief of het afleveringsdocument kenbaar te worden ge-maakt.
14.5 Indien bij ontvangst van de goederen op de vrachtbrief of recu geen opmerking is gemaakt met betrekking tot eventuele beschadigde verpakking en/of emballage geldt zulks als vol-ledig bewijs dat koper de goederen bij aflevering in ieder geval uiterlijk in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen.
14.6 Het enkele feit dat wij een reclame onderzoeken houdt niet automatisch in dat wij enige aansprakelijkheid terzake erkennen.
14.7 De klacht dient tenminste te bevatten een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek alsmede een opgave van verdere gegevens waaruit kan worden afgeleid dat de geleverde en door afnemer afgekeurde goederen identiek zijn.
14.8 Indien afnemer de klacht terecht heeft geuit hebben wij de keuze het afgekeurde product voor onze rekening te vervangen hetzij afnemer te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door afnemer verschuldigde prijs voor het afgekeurde product. Gevolgschade van welke aard dan ook wordt door ons niet vergoed.
14.9 In geval van totale vervanging of vergoeding van artikelen wordt rekening gehouden met het reeds verbruikte deel daarvan.
14.10 De reclametermijn op door ons verzonden facturen bedraagt 8 dagen. Indien binnen die termijn niet per aangetekend schrijven tegen de factuur is geprotesteerd wordt deze ge-acht de onderliggende transactie met ons correct weer te geven.
14.11 Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen wordt afnemer geacht het ge-leverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
14.12 Wij zijn van iedere aansprakelijkheid ontslagen en niet gehouden klachten over gebreken te accepteren en te onderzoeken indien afnemer niet op stipte wijze al zijn beta-lingsverplichtingen danwel andere verplichtingen jegens ons is nagekomen.
14.13 Reclames over de wijze van uitvoering van de werkzaamheden dienen terstond te worden gemeld aan diegenen die de werkzaamheden en op diezelfde dag schriftelijk bij ons te worden ingediend per aangetekend schrijven.
14.14 Reclames over gereed gekomen werk dienen binnen 48 uur na het gereedkomen van het werk schriftelijk bij ons te worden ingediend bij ons per aangetekend schrijven.

ARTIKEL 15: BETALING
15.1 Betaling van onze facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst tenzij uit-drukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, in de valuta waarin door ons is gefactu-reerd.
15.2 Indien wij,14 dagen nadat de betalingstermijn van de factuur is verstreken, het daarmee corresponderende factuurbedrag nog niet in ons bezit hebben, is afnemer van rechtswe-ge in verzuim zonder dat daarvoor een ingebreke stelling of sommatie is vereist. Alsdan zijn dan ook automatisch de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 150,00 Vanaf voornoemde verzuimtermijn loopt de vertragingsrente, over het openstaande fac-tuurbedrag, zijnde 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente meer dan 12% per jaar bedraagt, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd zal zijn.
15.4 Alle betalingen aan ons dienen zonder inhouding of verrekening contant te onzer kantore danwel op een door ons aangegeven bank-of girorekening te geschieden, in de valuta waarin door ons is gefactureerd.
15.5 Door afnemer gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
15.6 CONSUMENTENPARAGRAAF Indien onze afnemer, consument zijnde, zich op het standpunt stelt dat wij de met hem ge-sloten overeenkomst niet, danwel niet volledig zijn nagekomen, kan betaling slechts wor-den opgeschort voor het betwiste deel van de overeenkomst. Betaling van het niet be-twiste gedeelte dient onverwijld plaats te vinden, bij gebreke waarvan de afnemer van rechtswege in verzuim is.

ARTIKEL 16: COMPENSATIE/VERREKENING
16.1 Wij zijn gerechtigd tot compensatie van de in verband met de overeenkomst verschuldig-de of te vorderen bedragen met die bedragen welke wij van afnemer te vorderen hebben of aan hem verschuldigd zijn.

ARTIKEL 17: OVERMACHT
17.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daarom-trent in Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voor-zien of niet voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen, stakingen in ons bedrijf ofwel aan ons geli-eerde bedrijven c.q. onze toeleveranciers daaronder begrepen.
17.2 In het geval van overmacht van ons wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschortzolang als de overmachttoestand het ons onmogelijk maakt de overeenkomst uit te voe-ren. Bij blijvende overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat wij gehouden zijn aan opdrachtgever enige schade hoe ook genaamd te vergoeden.Indien de overmachttoestand aan onze zijde langer dan een maand duurt dan heeft onzeafnemer het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden echter zonder dat zijnerzijds aanspraak kan worden gemaakt op het vergoeden van eventueel geleden schade hoe ook genaamd.

ARTIKEL 18: GARANTIE10
18.1 Met inachtneming van de in deze algemene voorwaarden genoemde beperkingen garan-deren wij de deugdelijkheid van de door ons geleverde artikelen c.q. van door ons ver-richte werkzaamheden mits alle, door ons verstrekte instructies terzake strikt zijn opge-volgd.
18.2. Wij aanvaarden uitsluitend aansprakelijkheid voor gebreken waarvan afnemer aantoont dat deze voor of binnen de garantieperiode zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als een direct gevolg van verkeerde vervaardiging of verkeerde door ons gekozen bewerkingdanwel als gevolg van door ons gebruikte ondeugdelijke materialen. Indien het gebrek het gevolg is van enige andere oorzaak, zijn wij niet aansprakelijk.
18.3 Niet onder deze garantie vallen gebreken die geheel of gedeeltelijk een oorzaak vinden in grondstoffen, materialen of constructies, door afnemer gekozen of ons verplicht opgelegd door enige derde, danwel als gevolg van een regeling van overheidswege.
18.4 Indien afnemer ons houdt aan de bewerking van artikelen of materialen overeenkomstigzijn constructies, wordt door ons geen garantie gegeven, tenzij schriftelijk anders is over-eengekomen.
18.5 Indien wij aansprakelijk zijn uit hoofde van onze garantie is deze aansprakelijkheid beperkt tot het vervangen van de ondeugdelijke artikelen danwel terugbetaling van het voor deze ondeugdelijke artikelen gefactureerde bedrag. De vervanging van artikelen is beperkt tot herlevering exclusief vrachtkosten. Gevolgschade van welke aard dan ook wordt door ons uitgesloten.
18.6 Wij zijn niet tot enige garantie gehouden:
-indien afnemer niet volledig danwel niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of uit enige andere overeenkomst met ons;
-indien afnemer de door ons geleverde artikelen onvakkundig of onjuist of in strijd met het doel waarvoor de artikelen zijn bestemd verwerkt, bewerkt of gebruikt;
18.7 Indien wij uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins aan afnemer technische ad-viezen verstrekken met betrekking tot de toepassing of het gebruik van het artikel danwel materiaal of outillage of personeel ter beschikking stellen, om op de toepassing en het ge-bruik ervan toezicht te houden, verlenen wij, -alhoewel wij al het redelijke in het werk stel-len om te bereiken dat ieder verstrekt technisch advies adequaat is en het ter beschikking gestelde personeel competent-, geen garantie en aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de bruikbaarheid van zulke technische adviezen en/of voor de competentie van ge-noemd personeel, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk door ons is overeengeko-men. Afnemer zal ons vrijwaren en schadeloos stellen in geval van enige door ons te lij-den schade ten gevolge van enige tegen ons ingestelde vordering terzake van zulks ver-strekt technisch advies of ter beschikking gesteld personeel.

ARTIKEL 19: AANSPRAKELIJKHEID
19.1 Indien wij aansprakelijk zijn is deze aansprakelijkheid als volgt geregeld:
-voor gebreken in geleverde zaken geldt aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 18 van deze voorwaarden;
-wij zijn aansprakelijk indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ons of onze leidinggevende ondergeschikten. Onze aansprakelijkheid is overigens beperkt tot het bedrag van de onderhavige transactie;
-mocht echter naar eisen van redelijkheid en billijkheid onze aansprakelijkheidsverplich-ting tot het vergoeden van het bedrag van de transactie te gering zijn in verhouding met de door afnemer geleden schade en rust op afnemer geen verplichting om zich voor schade als de onderhavige te verzekeren, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot twee maal het bedrag van de onderhavige transactie;
-gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten voorzover deze een bedrag beloopt hoger dan hetgeen waartoe wij, op grond van het bovenstaande, aansprakelijk zijn.
19.2 Wij zijn niet gehouden tot meer en/of enige andere schadevergoeding dan op grond van de in deze algemene voorwaarden genoemde.
19.3 Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor direct, hetzij voor indirecte schade, kosten en rente, voorzover niet gedekt door onze assuradeuren, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
19.4 Indien de gevolgen van enige schade, uit hoofde van deze overeenkomst ontstaan, doorafnemer te verzekeren was, danwel normaliter door afnemers in de onderhavige branche verzekerd wordt, zullen wij nimmer aansprakelijk gehouden kunnen worden.
19.5 Wij zijn, behoudens in geval van opzet of grove schuld onzerzijds,niet aansprakelijk voor kosten,schade en rente, die direct of indirect het gevolg zijn van:
-nalatigheid van onze werknemers of van personen die door ons zijn gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst;
-overschrijding van de levertijd ten gevolge van buiten onze controle vallende omstan-digheden;
-schade die direct of indirect aan personen, goederen of het bedrijf van afnemer en/of der-den mocht ontstaan.
19.6 Modellen, afbeeldingen, gereedschap, tekeningen, beschrijvingen, software en alle overi-ge informatie, door afnemer te onzer beschikking gesteld, blijven voor zijn rekening en ri-sico en zullen na gebruik, eveneens voor zijn rekening en risico aan hem worden gere-tourneerd.
19.7 Wij hebben met assuradeuren verzekeringsovereenkomsten gesloten terzake van wette-lijke aansprakelijkheid en productenaansprakelijkheid. Wij hebben in die verzekeringen de risicoʼs gedekt die normaliter kunnen voortvloeien uit de overeenkomsten met ons. Deze wetenschap ontslaat onze afnemers niet van de verplichting zichzelf ook adequaat en op dezelfde wijze te verzekeren, in het bijzonder voor schade die het gevolg is of kan zijn van door ons geleverde artikelen en/of diensten.
19.8 Alle schades, ontstaan door onzorgvuldig handelen onzerzijds of door personen die in op-dracht van ons de werkzaamheden uitvoeren worden door ons vergoed indien door de we-derpartij aannemelijk kan worden gemaakt dat wij niet hebben gehandeld conform de eisen welke in de branche aan ons worden gesteld. De wederpartij heeft de plicht de ont-stane schade, voorzover dat van haar redelijkerwijs kan worden verlangd, af te wenden en/of te beperken.
19.9 Op ons verzoek zal de wederpartij werkbriefjes of een verklaring ondertekenen waarop staat vermeld dat de uitgevoerde werkzaamheden tot tevredenheid van de wederpartij zijn uitgevoerd.
19.10 Alle schades, ontstaan aan onze machines, en veroorzaakt door voorwerpen op het ter-rein aanwezig, doch zich onder het maaiveld bevinden en als zodanig niet zichtbaar, komen voor rekening van de wederpartij.
19.11 Schades aan kabels, rioolbuizen en nutsvoorzieningen in het algemeen, waarvan de aan-wezigheid door de wederpartij aan ons niet nadrukkelijk werd medegedeeld, komen voor rekening en risico van de wederpartij.

ARTIKEL 20:.CONTAINERS
20.1 Indien door ons containers worden verhuurd zal de afnemer/huurder er zorg voor dragen dat de container gedurende de gehele huurperiode in goede staat van onderhoud verkeert. Voor noodzakelijke reparaties dient de afnemer/huurder zich onverwijld tot ons te richten. Reparaties zullen uitsluitend door of vanwege ons worden verricht.
20.2 Indien deze reparaties het gevolg zijn van onvoldoende onderhoud, brand, explosie, van-dalisme danwel schuld van de afnemer/huurder of van personen die ingevolge haar op-dracht bij, aan of in de container werkzaam zijn, zullen de kosten van de reparaties voor rekening van de afnemer/huurder zijn en zal de huurprijs tijdens die reparaties onvermin-derd verschuldigd zijn. Door ons wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard wegens schade aan de inhoud van containers. Onze afnemer dient zich hiervoor zelf te verzeke-ren.
20.3 Alle schade aan de containers -hieronder begrepen ook alle gevolgschade-ontstaan door belading, brand of welke oorzaak dan ook, zijn voor rekening van de huurder/afnemer. Voor containers geldt bovendien dat deze door afnemer/huurder bij aflevering gecontro-leerd dienen te worden op eventuele lekkages. Indien deze aanwezig zijn, dient afne-mer/huurder ons hiervan binnen 24 uur na aflevering in kennis te stellen. Na het verstrij-ken van deze tijdlimiet kunnen wij so wie so geen aansprakelijkheid meer aanvaarden voor optredende lekkages en/of andere onvolkomenheden met uitzondering van die gevallen waarin ons ernstig verwijt treft.
20.4 In ieder geval verblijft de container (op de plaats waar deze is afgezet) aldaar voor reke-ning en risico van afnemer/huurder. Afnemer/huurder vrijwaart ons nadrukkelijk terzake van mogelijke aanspraken van derden wegens geleden schade, indien deze aanspraken uit hoofde van deze algemene voorwaarden voor rekening van afnemer/huurder dienen te komen. (Voor consumenten alleen als plaatsing op hun aanwijzing is geschied) De afnemer/huurder is verantwoordelijk voor de belading van de container, zowel wat de aard van de goederen betreft, als de wijze waarop beladen is. De container mag nooit be-laden worden met stoffen en/of (chemische) afvalstoffen waarop enige wettelijke regeling van toepassing is (bijvoorbeeld verf, lege verfblikken, zware metalen, gif, oliën, bestrij-dings-en schoonmaakmiddelen, asbest, etc.) en waarvoor een speciale vergunning ver-eist is. Wij hebben het recht het vervoer van een container te weigeren indien zich daarop goe-deren bevinden in strijd met het hierboven gestelde. Het zelfde recht hebben wij indien de container niet juist beladen is.
20.5 In alle gevallen, waarbij zich op de container 'verboden' goederen bevinden, danwel dat de container niet goed beladen is, hebben wij het recht om alle hieruit voortvloeiende kosten-en schade op de afnemer/huurder te verhalen. Hieronder dient ook te worden be-grepen het tijdverlies omdat wij de container eventueel opnieuw moeten laden, of extra stortingsrechten.
20.6 De afnemer/huurder vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden die direct danwel indi-rect een gevolg zijn van handelen van de afnemer/huurder in strijd met het bepaalde in dit artikel.
20.7 Tenzij anders overeengekomen mag in de zogenaamde 'gesloten containers' beslist geen puin, ijzer, en/of andere zware stoffen worden gestort. Gesloten containers, in welke vorm dan ook, zijn uitsluitend bestemd voor licht huisvuil en licht industrieel afval. Wij kennen twee soorten 'gesloten containers' De gesloten container voor puin etc. en de gesloten magazijncontainer. De 14 laatstgenoemde container is uitsluitend bestemd voor de opslag van bouwmaterialen en/of huisraad.
20.8 Indien de afnemer/huurder de container wenst te vervoeren of anderszins te verplaatsen, is zij verplicht de verzorging van dit vervoer aan ons op te dragen.

ARTIKEL 21: VERGUNNINGEN
21.1 Indien afnemer vergunningen nodig heeft om de bij ons gekochte artikelen af te nemen, danwel ons opgedragen werkzaamheden te laten verrichten, dan dient afnemer zelf voor deze vergunningen zorg te dragen. Wij kunnen nimmer aansprakelijk gehouden worden voor het ontbreken danwel het niet verkrijgen van de benodigde vergunningen.

ARTIKEL 22: AANGENOMEN WERK
22.1 Indien door ons werkzaamheden worden aangenomen dan wordt dat door ons steeds metzovele woorden bevestigd. Indien door ons voor opdrachtgever werkzaamheden worden verricht en door ons niet uitdrukkelijk is bevestigd dat het gaat om aangenomen werk, dan geldt dat deze werkzaamheden plaatsvinden op basis van regie.
22.2 Meer-en/of minderwerkzaamheden dienen steeds door ons schriftelijk te worden be-vestigd. Zonder schriftelijke bevestiging onzerzijds is het opdrachtgever niet toegestaan om op het verschuldigde bedrag enig minderwerk in rekening te brengen.
22.3 Aansluitkosten ten behoeve van nutsvoorzieningen zijn nimmer in de aanneemsom be-grepen.
22.4 Werkzaamheden die niet met name in het bestek van aanneming worden genoemd maken geen deel uit van de aannemingsovereenkomst.
22.5 Indien wij werken aan de hand van door opdrachtgever ter beschikking gestelde tekenin-gen, draagt opdrachtgever het volledige risico voor een juiste maatvoering. De maten op de tekening zijn voor ons bindend ook al mocht op de tekening de opmerking voorkomen 'maten in het werk controleren'.
22.6 Indien dat niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn wij vrij in de keuze van de te verwerken materialen. Als uitgangspunt daarbij geldt dat wij alleen materialen zullen ge-bruiken van goede kwaliteit.
22.7 Indien termijnbetalingen zijn overeengekomen hebben wij het recht om indien enige ter-mijn niet op vervaldatum is betaald, uitvoering van de werkzaamheden op te schorten.Indien daardoor schade voor opdrachtgever ontstaat, kunnen wij daarvoor niet aanspra-kelijk worden gehouden. 22.8
a. Het werkschema dient zodanig te zijn dat de werkzaamheden in een aangesloten pe-riode kunnen worden uitgevoerd en voltooid;
b. werkschemaʼs, tekeningen, bestek of andere specificaties dienen door afnemer tijdig te worden verstrekt. Wijzigingen hierna dienen en tijdig en schriftelijk ter kennis van ons te worden gebracht;

ARTIKEL 23: PARTIËLE NIETIGHEID
23.1 Indien een van de bedingen (of een onderdeel daarvan) uit deze algemene voorwaarden danwel enig onderdeel van de onderliggende overeenkomst nietig mocht zijn danwel vernietigd mocht worden, dan laat dat voor het overige de inhoud van het beding, de be-dingen van deze algemene voorwaarden onverlet, c.q. blijft de onderliggende overeen-komst in stand.
23.2 Partijen zullen alsdan voor de nietige c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de bedoeling die partijen met de onderliggende overeenkomst danwel met deze algemene voorwaarden beoogden het dichtst benadert.

ARTIKEL 24: RETENTIERECHT EN PANDRECHT
24.1 op alle, door afnemer aan ons in bewaring danwel ter opslag gegeven goederen, danwel ter reparatie aangeboden goederen, hebben wij een retentierecht en een pandrecht.
24.2 Het hierboven onder 34.1 genoemde pandrecht c.q. retentierecht geldt niet alleen voor hetgeen wij te vorderen hebben uit hoofde van bewerkingen of bewaringen van enige in opslag gegeven partij, danwel ter bewerking aangeboden goederen, doch voor al hetgeen wij uit welke hoofde dan ook van afnemer te vorderen hebben.

ARTIKEL 25: TOEPASSELIJK RECHT
25.1 op al onze aanbiedingen en alle transacties met ons hoe dan ook genaamd en uit welke hoofde dan ook is uitsluitend en alleen van toepassing het Nederlands recht binnen het Koninkrijk.

ARTIKEL 26: BEVOEGDE RECHTER
28.1 De rechter in onze woonplaats is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen uit met ons gesloten overeenkomsten tenzij de Kantonrechter bevoegd is. Niettemin hebben wij het recht een geschil ter beslissing voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woon-plaats van onze afnemer.
28.2 Indien koper een consument is heeft hij het recht gedurende een maand nadat wij ons op deze bepaling hebben beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de vol-gens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

ARTIKEL 27: VINDPLAATS VOORWAARDEN
27.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophan-del voor Midden Brabant te Tilburg Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van de aanbieding c.q. de transactie met ons. VERHOEVEN B.V.
Ambrosiusweg 15 -5081 NV Hilvarenbeek -Tel. 013-5422269 -Fax 013-5357494